Årsmøtepapirene finner du her: Årsmøte 2018

RISSA VANNVERK SA

ÅRSMØTE

Rissa vannverk har årsmøte i Rissa basishall (Rissa skytterlags lokaler)

Onsdag 27. mars 2019 kl. 19.00

Andelseierne innkalles med dette til møtet.

Sakliste:

Konstituering av møtet:
Godkjenning av innkalling og sakliste, valg av møtesekretær og to til å underskrive møteboka.

1. Årsmelding for 2018
2. Regnskap for 2018
3. Valg
a) Styreleder
b) 2 styremedlemmer for 2 år
c) 3 varamedlemmer
d) 1 medlem til valgkomiteen
e) Valg av revisor
4. Andelsinnskudd for 2019
5. Godtgjørelse til styret
6. Budsjett for 2019
7. Korrigering av lagets vedtekter §§ 2 og 17 (kommuneendring)
8. Eventuelt andre saker som kommer før møtet
9. Endring av driftsform for vannverket (orientering)

Det blir en enkel servering etter møtet.

Rissa, 13. mars 2019

Styret

Sakspapirene er utlagt på servicetorget i Rissa rådhus fra 14. mars
og på vannverkets hjemmeside: www.rissavann.no