Styret har over periode vurdert driftsmodellen til Rissa Vannverk. Det har historisk, frem til dagens dato, vært styreformann og senere styreleder som har fungert som daglig leder. Dette kommer frem av vedtektene §10 – Styrets oppgaver –«så lenge det ikke er ansatt daglig leder». 

Styret har også som oppgave å arbeide for vannverkets utvikling og fremgang. For å tilpasse oss dagens samfunn og de regler Rissa Vannverk SA har å forholde seg til, har det vokst frem et behov for å skille på rollene Daglig leder og Styreleder. Det kreves fokus på daglig drift og vedlikehold. (Vi var ved årsskifte 1153 andelseiere).  Samt at styre v/ styreleder må utøve kontroll og legge til rette gode rammevilkår for sikker, økonomisk drift også i fremtiden.

Med bakgrunn i dette har styret valgt å ansette Ragnar Aasan i 30% stilling som Daglig leder av Rissa Vannverk SA. Ragnar Aasan har vært styreleder siden 2020 og frem til Hilde Sandvik Trøen ble valgt som styreleder ved årsmøte avholdt 22.mars.23.

Vi i styret ser frem til å utvikle denne driftsmodellen.