Vedtekter

Vedtatt på konstituerende møte den 1/7 1959 med endringer av 10/4-1970, 19/5-1971, 24/3-1998, 18/3-2002, 14/6-2006 og 28/3-2012. Sist endret på årsmøte 27/3-2019

§1. Selskapet

Rissa Vannverk SA er et samvirkeforetak med vekslende medlemstall, vekslende kapital og begrenset ansvar.
Andelseierne hefter ikke overfor kreditorene for selskapets forpliktelser

 

§2. Forretningssted

Rissa Vannverk har sitt kontor i Indre Fosen kommune.

§3. Formål

Rissa Vannverk har til formål å skaffe vatn til sine andelseiere. Andelslaget skal fremme andelseiernes økonomiske interesser gjennom deres deltakelse i vannverket som kjøpere av vann. Rissa Vannverk kan gjennom samarbeid med andre bidra til å fremme medlemmenes interesser.

§4. Medlemmer

Som medlemmer av Rissa Vannverk opptas eiere og brukere av eiendommer i Rissa. De som ønsker å bli medlemmer av vannverket, tegner seg på innmeldingsblanketter utarbeidet av styret.
Medlemskap i vannverket følger eiendommen.

§5. Andelsinnskudd

Andelsinnskudd fastsettes av årsmøtet. Alle andelseiere tildeles en andel på kr. 1 000 som føres som selskapets andelskapital. Innbetalinger som har skjedd og som skjer framover ut over dette, avsettes til overkursfond. Hver andelseier eier en forholdsmessig del av overkursfondet etter antall andeler.
Andelsinnskuddet skal innbetales før tilkobling kan skje.

§6. Vannverkets plikter

Medlemmene har rett til å få vannledning lagt fram til eiendommen med påsatt stoppekran. Vannverket kan begrense leveransen av vann hvis det er mangel på vann eller vannforbruket hos et medlem fører til vannmangel hos andre medlemmer.

Vannverkets ansvar for skade og ulemper som skyldes brudd eller vannmangel gjelder bare i de tilfeller skaden er forvoldt ved uaktsomhet fra vannverkets side. Skader og ulemper som skyldes teknisk svikt og forhold som ligger utenfor vannverkets kontroll, gir ikke grunnlag for erstatninger. Dette gjelder både direkte og indirekte skader og ulemper.

§7. Medlemmenes plikter

Medlem plikter å la et annet medlems vannledning vederlagsfritt legges over hans eiendom. Ledningen skal dog, så langt råd er, legges der grunneieren anviser. Grøften skal lukkes forsvarlig. Uforholdsmessig stor skade som påføres enkelte grunneiere, kan etter vedtak i styret i hvert enkelt tilfelle erstattes.
Medlem har ikke rett til å la ikke medlemmer få vatn fra hans ledninger dersom de ikke bor på eiendommen. Annet uttak av vatn må i hvert tilfelle godkjennes av styret.
Videre plikter medlemmene å overholde vedtektene og de til en hver tid gjeldende vedtak av medlemsmøte og styre.
Det er også medlemmet som er ansvarlig for betaling av avgifter for leietakere.

§8. Eksklusjon mv.

Medlem som overtrer vedtektene, får første gang advarsel fra styret. I grovere og gjentatte tilfeller kan medlemmet ekskluderes. Styrets avgjørelse om eksklusjon kan innankes for første årsmøte til endelig avgjørelse.
Medlem som ikke innbetaler de pålagte vannavgifter i rett tid, kan få vatnet avstengt til skyldig avgift og påløpte omkostninger er betalt.

§ 9. Styret.

Rissa Vannverk ledes av et styre på 5 medlemmer med 3 varamenn i rekkefølge valgt av og på det ordinære årsmøte.
Styrets leder velges hvert år ved særskilt valg. De andre styremedlemmene velges for 2 år, slik at halvparten går ut hvert år.
Styret velger selv sin nestleder og sekretær. Varamedlemmene velges for ett år.
Styret sammenkalles til møte av styreleder når denne finner det nødvendig eller 2 styremedlemmer for bestemt sak krever det. Til gyldig vedtak kreves det at 3 av styrets medlemmer stemmer for. Over forhandlingene føres protokoll.

§10. Styrets oppgaver

Styret skal lede vannverkets virksomhet med ansvar for produksjonen og den økonomiske drift. Dessuten:

1. Påse at laget har et godt kvalitetssystem og at lover og regler blir fulgt.
2. Sørge for å utarbeide planer og budsjetter og et ordentlig regnskapshold.
3. Arbeide for vannverkets utvikling og framgang.
4. Utarbeide retningslinjer som utfyller vannverkets vedtekter der det er nødvendig

Ansvaret for den daglige drift har styrets leder så fremt daglig leder ikke er ansatt.

§ 11. Forpliktelser for laget.

Rissa Vannverk forpliktes rettslig ved underskrift av styrets leder sammen med et annet styremedlem. Styret kan meddele prokura.

§12. Årsmøtet

Årsmøtet er øverste myndighet i Rissa Vannverk. Ordinært årsmøte holdes innen utgangen av mars måned. Møtet sammenkalles og sakliste gjøres kjent på den måte som er fastsatt. Alle innkallelser til møtet skjer med minst 8 dagers varsel. Årsmøtet ledes av styrets leder.

Ekstraordinært årsmøte kalles sammen av styrets leder når denne eller styret finner det nødvendig, eller minst 1/10 av medlemmene for en bestemt angitt sak krever det.

Hvert medlem deltar i avgjørelsen med 1 stemme hver. Medlem som ikke møter på årsmøtet, kan gi skriftlig fullmakt til en annen til å møte for seg og avgi stemme. Fullmakten skal angi navnet på andelseier og navnet på den som er gitt fullmakt, angi hva fullmakten gjelder, dateres og underskrives av andelseier. For andelseier som ikke er personlig medlem, kan daglig leder eller styreleder møte. Skal andre møte må disse ha fullmakt. Fullmaktene skal leveres styrets leder før møtet begynner og møtet skal godkjenne alle fullmakter. Ingen av de som møter kan avgi mer enn 3 stemmer.

Alle vedtak fattes, hvor annet ikke er sagt, med simpelt flertall. I tilfelle stemmelikhet, har styrets leder 2 stemmer.

Over forhandlingene føres protokoll.

En valgkomité på 3 medlemmer foreslår kandidater til valg som skal skje på årsmøtet. Medlemmene av valgkomiteen har en funksjonstid på 3 år og ett medlem går ut hvert år. Komiteen velger selv sin leder.

§ 13. Saker for årsmøtet.

På årsmøtet behandles og gjøres vedtak om:

1. Styrets årsmelding.
2. Årsregnskapet.
3. Valg av styreleder.
4. Valg av 2 styremedlemmer.
5. Valg av 3 varamedlemmer til styret.
6. Valg av 1 medlem til valgkomiteen
7. Valg av revisor.
8. Fastsettelse av andelsinnskudd
9. Styrets godtgjørelse
10. Styrets forslag til budsjett.
11. Framsatte forslag. Disse må for å behandles, være sendt styret senest 1 måned før møtet.
12.Mulige andre saker ført på saklisten for møtet.

På vanlige medlemsmøter utenom årsmøtet behandles bare de saker som er nevnt i innkallelsen. 

§ 14. Overskuddets anvendelse.

Etter forslag fra styret anvendes årsresultatet etter årsmøtets nærmere bestemmelse til annen egenkapital eller avsetning til fond. Det skal ikke foretas utbetaling til andelseierne.

§15. Opphør av medlemskap

Medlem kan tre ut av Rissa Vannverk ved regnskapsårets utgang med 6 måneders forutgående skriftlig varsel til styret. Ingen kan dog tre ut før hans innskudd er innbetalt i sin helhet.

Viser regnskapet at innskuddene er i behold og det er lagt opp fonds som er minst så stor som den halve andelskapital, får uttredende medlem andelsverdien tilbakebetalt. Ved uttredelsen må ethvert mellomværende mellom vannverket og det uttredende medlem være oppgjort. Inntil så skjer, vedblir medlemsforholdet rettslig å bestå. Da medlemskapet følger eiendommen, kan tilbakebetaling bare skje når eiendommen ikke trenger vannforsyning lenger.

§16. Endring av vedtektene.

Forslag til endringer av vedtektene kan bare behandles på ordinært årsmøte. Til gyldig vedtak av forslag til endring kreves 2/3 flertall av de møtende andelseiere.

Hvis vedtektsendringen gjelder §§ 1, 3, 16, 17 og 18 og ikke minst 1/3 av andelseierne møter, må det avholdes nytt medlemsmøte der forslaget til endringer kan vedtas med 2/3 flertall av de møtende andelseierne.

§ 17. Oppløsning av Rissa Vannverk.

Forslag om oppløsning av Rissa Vannverk må være sendt styret innen 1. juli og behandles på første ordinære årsmøte. Til gyldig vedtak for oppløsning kreves at minst halvparten av medlemmene er til stede og at minst 2/3 av disse stemmer for. Møter ikke så mange, avgjøres forslaget på et nytt medlemsmøte hvor det avgjøres med simpelt flertall av de møtende medlemmer. Oppløsning av laget må ikke finne sted uten samtykke av Indre Fosen kommune.

§ 18. Avvikling.

Blir det vedtatt å oppløse Rissa Vannverk, velges et likvidasjonsstyre på 3 medlemmer med 2 varamedlemmer. Det velger selv sin leder og nestleder. Likvidasjonsstyret skal avvikle selskapets virksomhet, selge dets eiendeler, kreve inn tilgodehavender og betale gjeld. Etter at all gjeld er betalt, skal eventuelle gjenværende midler gå til samvirkeformål eller allmennyttige formål i Rissa etter forslag fra årsmøtet som vedtar oppløsningen.